ارزش سهام عدالت من (۲۶ آبان ماه)
ارزش سهام عدالت من (۲۶ آبان ماه)

ارزش سهام عدالت، ۰.۲درصد کاهش یافت.

ارزش سهام عدالت، ۰.۲درصد کاهش یافت.

اقتصاددان: در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۹۰هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۹۰۷هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۷۶۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۱۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۶ آبان ماه)