اخیرا  چه سهم های ریزش داشتند
اخیرا  چه سهم های ریزش داشتند

اقتصاددان : درصد اصلاح (ریزش) بر اساس قیمت پایانی در ۶۰ روز اخیر (بیش از ۳۰ درصد): ۷۵ سهم بالای ۳۰ درصد ریختن ولیز ۴۸% غشاذر ۴۴% حآسا ۴۴% کترام ۴۴% غپینو ۴۳% کماسه ۴۲% غشهد ۴۲% تلیسه ۴۱% غمینو ۴۰% غسالم ۴۰% مرقام ۳۹% داوه ۳۹% پکویر ۳۹% فاما ۳۹% رتکو ۳۹% کرازی ۳۹% […]

اقتصاددان : درصد اصلاح (ریزش) بر اساس قیمت پایانی در ۶۰ روز اخیر (بیش از ۳۰ درصد):
۷۵ سهم بالای ۳۰ درصد ریختن

ولیز ۴۸%
غشاذر ۴۴%
حآسا ۴۴%
کترام ۴۴%
غپینو ۴۳%
کماسه ۴۲%
غشهد ۴۲%
تلیسه ۴۱%
غمینو ۴۰%
غسالم ۴۰%

مرقام ۳۹%
داوه ۳۹%
پکویر ۳۹%
فاما ۳۹%
رتکو ۳۹%
کرازی ۳۹%
سپ ۳۸%
ددام ۳۷%
کحافظ ۳۷%
بسویچ ۳۷%

ختوقا ۳۷%
سرود ۳۷%
حپارسا ۳۶%
خشرق ۳۶%
تکمبا ۳۶%
میهن ۳۵%
کفرا ۳۵%
ریشمک ۳۵%
دزهراوی ۳۵%
سخزر ۳۵%

سدور ۳۴%
هجرت ۳۴%
چکارن ۳۴%
غبهنوش ۳۴%
حبندر ۳۳%
شلعاب ۳۳%
قشیر ۳۳%
سیمرغ ۳۳%
سیلام ۳۳%
غپآذر ۳۳%

سکرد ۳۳%
چکاوه ۳۳%
کهمدا ۳۲%
زمگسا ۳۲%
دالبر ۳۲%
بالاس ۳۲%
سهرمز ۳۲%
گوهران ۳۲%
زماهان ۳۲%
غفارس ۳۲%

خپارس ۳۲%
خمحرکه ۳۲%
دتولید ۳۱%
نتوس ۳۱%
خوساز ۳۱%
درهآور ۳۱%
سصوفی ۳۱%
دتوزیع ۳۱%
تمحرکه ۳۱%
ساوه ۳۱%

شفن ۳۱%
سباقر ۳۱%
سپاها ۳۰%
غشان ۳۰%
شگل ۳۰%
وسدید ۳۰%
شغدیر ۳۰%
سغرب ۳۰%
حریل ۳۰%
دامین ۳۰%

واتی ۳۰%
خمهر ۳۰%
کسرا ۳۰%
زفکا ۳۰%
پردیس ۳۰%

ع