«اجبار» یا «اختیار»؟ فرگرد۱۸۷۲
«اجبار» یا «اختیار»؟ فرگرد۱۸۷۲

زندگی هم «اجبار» دارد و هم «اختیار». امروز هر «خیار»،«اختیار» دارد که چه «بذری بکارد» و چه «جذری به خاک بسپارد». ولی فردا به هر «جور»،«مجبور» است آن چه را «نگاشته،نو» کند و آن چه را «کاشته،درو» . این «افکار» است که «کار» را می آفریند و «انحصار»،«حصار» را! پس این «صبر صواب» است که […]

زندگی هم «اجبار» دارد و هم «اختیار».

امروز هر «خیار»،«اختیار» دارد

که چه «بذری بکارد» و چه «جذری به خاک بسپارد».

ولی فردا به هر «جور»،«مجبور» است

آن چه را «نگاشته،نو» کند و آن چه را «کاشته،درو» .

این «افکار» است که «کار» را می آفریند

و «انحصار»،«حصار» را!

پس این «صبر صواب» است که «جبر جواب» را می آفریند.

بیاییم «نیکی ها را برگزینیم» ،تا «تاریکی ها را نبینیم»!

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸

خیار: صاحب اختیار،دارای اختیار،برگزیده

جذر: ریشه،بیخ،بن

جور: گونه،نوع،طور

انحصار: در تنگناافتادن

صواب:راست و درست،حق،سزاوار

جبر: کسی را به زور به کاری واداشتن

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر