اجازه نمی دهیم سرمایه ی مردم از بین برود
اجازه نمی دهیم سرمایه ی مردم از بین برود

.....